Vilkår & Betingelser

1. Anvendelse af betingelser

1.1. Nærværende vilkår og betingelser finder anvendelse vedrørende de af MindofMedia.io IvS leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem MindofMedia.io IvS og Kunden. Eventuelle fravigelser fra disse betingelser skal foreligge i form af skriftlig aftale mellem parterne.

2. Omfattede ydelser og løsninger

2.1. Ydelsen omfatter et abonnement til produktet MindofMedia.io, som herunder omfatter, men ikke begrænset til, de onlinebaserede hjemmeside, blog, webshop, booking side, SEO optimering, hosting, mail server.

2.2. Et abonnement kan altid ændres til en anden pakke under ”Konto” på MindofMedia.io dashboardet. Ved ændring til et mindre abonnement træder ændringen i kraft ved næste betalingsperiode. Ved ændring til et større abonnement træder ændringerne i kraft med det samme.

3. Aftalens indgåelse

3.1. Aftalen mellem MindofMedia.io IvS og Kunden indgås ved at Kunden vælger det ønskede abonnement og den ønskede faktureringsmetode under ”Konto” på MindofMedia.io dashboardet og derefter indtaster faktureringsoplysninger. En bindende abonnementsaftale er indgået når Kunden har gennemført betalingen.

3.2. Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

4. Ansvar

4.1. MindofMedia.io IvS er ikke ansvarlig for ulemper og tab, indirekte tab, herunder driftstab, omsætningstab, forgæves afholdte omkostninger til ydelser leveret af tredjemand, krav rejst af tredjemand etc., der måtte opstå eller blive konstateret som følge af forsinkelse, fejl og mangler i MindofMedia.io IvS leverancer.

4.2. MindofMedia.io IvS indestår ikke for ydelser leveret af tredjemand. MindofMedia.io IvS er således eksempelvis, men ikke udtømmende, ikke ansvarlig for eventuelle ændringer i standardbetingelser for vilkår vedrørende anvendelse af eksempelvis søgemaskiner, Google Ads og online sociale medier, og forbeholder sig ret til ændring i overensstemmelse med sådanne ændringer, således at vilkår for brug af søgemaskiner/sociale medier til en enhver tid opfyldes og overholdes.

4.3. MindofMedia.io IvS kan ikke gøres ansvarlig for nedetider på diverse websites, herunder søgemaskiner og online sociale medier.

4.4. MindofMedia.io IvS er ikke ansvarlig for at virksomheder ikke kan identificeres via IP-netværk.

4.5. MindofMedia.io IvS er ikke ansvarlig for at besøgende på Kundens website ikke kan identificeres, herunder ved tilgang fra direkte, organiske og henvisningskanaler.

4.6. MindofMedia.io IvS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra online marketingkanaler og sociale medier, herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Google, Bing LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube m.v. er korrekt.

4.7. MindofMedia.io IvS er ikke ansvarlig for at den indberettede statistik fra Google Analytics.

4.8. MindofMedia.io IvS indestår ikke for at den indberettede SEO Rank afspejler Kundens til enhver gældende placering. Kunden er indforstået med at Kundens placering på søgemaskiner afhænger af en række variabler.

5. Priser og betaling

5.1. Ydelserne og abonnementerne betales forud med én abonnementsperiode ad gangen med mindre andet er aftalt.

5.2. De til enhver tid gældende priser kan ses på MindofMedia.io.dk eller rekvireres ved henvendelse til MindofMedia.io IvS.

5.3. Prisen for abonnementet er den til enhver tid gældende listepris med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Prisen for abonnementet på tidspunktet for aftalens indgåelse fremgår af den elektronisk accepterede kontrakt jf. pkt. 3.1. i indeværende betingelser.

5.4. Alle priser er inkl. moms.

5.5. kunden kan i denne aftales løbetid aftale, at MindofMedia.io IvS skal levere supplerende ydelser. Timeprisen for dette arbejde er DKK 595 inkl. moms med mindre andet aftales særskilt.

5.6. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder MindofMedia.io IvS sig retten til at lukke adgangen til MindofMedia.io samt ikke foretage yderligere arbejde på vegne af kunden. MindofMedia.io IvS er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsrestance.

5.7. Udlæg som MindofMedia.io IvS afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

6. Aftalens varighed samt opsigelse

6.1. Efter indgåelse af aftalen jf. pkt. 3.1. er aftalen uopsigelig i enten 1 eller 12 måneder, afhængig af det valgte abonnement, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt i forbindelse med aftalens indgåelse. Aftaleperioden vil fremgå på godkendelsessiden, hvor Kunden accepterer forretningsbetingelserne.

Kunden kan også altid tjekke sin aftalestatus herunder aftaleperiode ved logge ind på den personlige MindofMedia.io konto. Samme sted kan kreditkort/betalingskort om nødvendigt slettes/udskiftes/fornyes.

Alle fakturaer for abonnementet bliver dels fremsendt pr. email og dels kan disse også findes via kundens personlige login til MindofMedia.io som beskrevet ovenfor.

6.2. Opsigelse skal ske senest dagen før udløbet af en abonnementsperiode. Opsiges der senere end dagen før udløb af en aftaleperiode vil aftalen automatisk blive forlænget med 1 eller 12 måneder.

6.3. MindofMedia.io IvS er berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel, herunder også for hver enkelt af værktøjer under aftalen. I tilfælde af MindofMedia.io IvS opsigelse vil der ske forholdsmæssig refusion af forudbetalte beløb. Dette gælder dog ikke, såfremt opsigelsen skyldes kundens misligholdelse af indgåede aftaler eller MindofMedia.io IvS forretningsbetingelser.

6.4. Ved væsentlig misligholdelse fra en parts side, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 30 dage efter at den misligholdende part har modtaget påkrav om afhjælpning fra den ikke-misligholdende part, er den ikke-misligholdende part berettiget til uden yderligere varsel at ophæve denne aftale i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

6.5. Enhver betalingsmisligholdelse er at betragte som væsentlig misligholdelse, og MindofMedia.io IvS er berettiget til at ophøre med levering af abonnementet, indtil betalingsmisligholdelsen er afhjulpet.

6.6 MindofMedia.io vil kunne til hver en tid opsige en aftale, hvis kunden hjemmeside indeholder produkter, information eller anden viden om ikke tilladte emne i forhold til dansk markedsføringslov. Her under: euforiserende stoffer, CBD olier, ikke godkendte medicinske præparater; herunder steoider, kopivarer, seksuelle ydelser m.m.

7. Materiale og ophavsret

7.1. Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

8. Overdragelse

8.1. Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

9. Reklamationsret

9.1 Lever MindofMedia.io IvS’ produkt ikke op til kundens forventninger, er det kundens pligt straks at reklamere over for MindofMedia.io IvS med henblik på at afhjælpe problemstillingen.  Kunden vil have ret til at modtage sit indskudte beløb, inden for de første 30 dage.

9.2 Det er ikke muligt ophæve aftalen efter ikrafttrædelse, idet der henvises de almindelige opsigelsesbestemmelser under afsnit 6.

10. Lov og værneting

10.1. Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal enhver tvist afgøres ved Koldings Byret som rette værneting.

Scroll til toppen